Vzreja bikov temelji na dobri lastni tehnologiji pitanja, kar dokazuje tudi povpre?ni dnevni prirast, ki je od 1350 g-1600 g na dan. Za dosego takih prirastov pa imamo teleta z odli?nim genetskim potencialom, ki jih izbiramo sami. Gre za mestnati tip goveda, ki jih zaradi pomanjkanja v Sloveniji uvaamo iz drugih evropskih drav. Kmetija trenutno redi 800 govejih pitancev. Da je tudi glavna zakonitost kakovostnega pitanja dosledno, strokovno in to?no delo, je enako pomembno tudi preventivno in inovativno delo veterinarja.Tehnologija reje govedi temelji na prosti reji v boksih za pitanje, ter z tla?enim gnojem. V novem hlevu je sistem odgnojevanja na drse?em gnoju, ki ob pomo?i transporterja gnoj transportira v direktno na gnoji?e, od tam ga potem enostavno z nakladalcem naloijo na prikolice ali trosilec hlevskega gnoja, ter transportirajo do njive. Krmni obrok govejih pitancev sestavljajo sami. V obroku je ve? kot 60% kvalitetne voluminozne krme, zato je kvaliteta mesa neprecenljiva.

Na kmetiji so upotevani vsi sanitarno higienski pogoji, objekti, v katerih redijo ivali in ravnanje z ivalmi pa so v skladu s Pravilnikom o minimalnih pogojih za za?ito rejnih ivali.
Kmetija ima tudi uporabno dovoljenje za hleve, gnojni?no jamo, gnoji?e, senika, talnih silosov, silosov za itarice ter ureditev okolice ter dovoznih poti.

Za krmljenje uporabljajo samohodno krmilno mealno prikolico znamke Strautmann Double Verti mix 14.