Tehnologijo v poljedelskem sklopu predstavlja:

  • pridelava it
  • pridelava koruze
  • pridelava krmnih rastlin.
  • pridelava energetskih oljnic
  • pridelava bu?

Kmetija je vklju?ena program KOP, kjer izvaja poljedelske ukrepe; integrirano poljedelstvo in ozelenitev njivskih povrin. Pogoji in smernice, zapisane v programu KOP in opredelitve posameznih ukrepov so dobri pogoji, znotraj katerih kmetujejo na Cigutovi kmetiji.

Kmetija je vklju?ena v integrirano poljedelstvo. Vsako leto so uspeno pridobili certifikat o skladnosti kmetovanja od kontrolne organizacije, kar je dokaz, da na kmetiji spotujejo tehnoloka navodila, ki so predpisana za integrirano poljedelstvo.

integrirani

Prav izpolnjevanje teh navodil je garancija za sonaraven na?in kmetovanja, kajti koli?ina gnojil, predvsem duika je omejena, gnojenje poteka na podlagi gnojilnih na?rtov in dodatnih dui?nih testov, zahtevana je uporaba samo dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev ob doseenem pragu kodljivosti. Kmetija upoteva potrebe po bogatenju organske snovi v tleh, saj redno sejejo strni?ne dosevke in metuljnice za podor. Pozitivni vplivi takega na?ina kmetovanja se kaejo v izboljanju strukture tal in zmanjanje zaskorjenosti povrin, pove?ani kapaciteti tal za zadrevanje vode, izboljanje kvalitete podtalnice pridelava kakovostne in varne hrane in potencialno zagotavljanje zdravja potronikov.

Kmetija ima izdelan gnojilni na?rt z upotevanjem analize tal in vnos hranil v tla, porabo sredstev za varstvo rastlin in upotevanje priporo?il na tem podro?ju, upotevanje pravil integrirane pridelave in izvajanje drugih ukrepov KOP (kmetijskego okoljskega programa, var?nost pri uporabi energije). Izvajanje dobre kmetijske prakse na podro?ju gnojenja je pogojena s zadostnimi zmogljivostmi za skladi?enje gnoja in gnojevke.

Gnojila se uporabljajo v skladu s potrebami rastlin po hranilih. Kmetija ima izdelan gnojilni na?rt z upotevanjem analize tal in vnos hranil v tla, za duik pa kmetija uporablja analizo rastlinam dostopnega duika v tleh pred osnovnim gnojenjem oz. v za?etnih razvojnih fazah pred dognojevanjem .Za prepre?evanje izgub rastlinskih hranil kmetija zagotavlja pokrovnost obdelovalnih povrin tudi izven rastnega obdobja. Razen jesenske setve it , kmetija seje dosevke, na okrog 200 ha povrin. ki izrabijo preostali duik- zmanjanje izpiranje nitratov v podtalnico.