Kmetija se nahaja v naselju Norinci, ki spada v Ob?ino Moravske Toplice. Ta je vklju?ena v regionalni razvojni program in spada med ob?ine z velikim deleem kmetijstva v niinskem pridelovalnem obmo?ju. Kmetija je kot celota locirana na obrobju vasi Norinci z 187m nadmorske viine.

Kmetija Cigtovih , ki je ivinorejsko- poljedelsko usmerjena, spada med za?itene kmetije, je v programu KOPOP in prideluje pridelke na okolju prijazen na?in, kmetuje integrirano, izvaja ukrep sonaravne reje doma?ih ivali. V letu 2016 so se vklju?ili tudi v shemo kakovosti.

Kmetijo je nedavno prevzel mlad, univerzitetno izobraen in iroko razgledan naslednik, ki bom skupaj s pomo?jo druiskih ?alonov nadeljeval kmetovanje, kajti

o?e tefan je kmetoval e ve? kot 35 let. Za?el je z dvema hektarja veliko kmetijo in jo s trdim delom in pridobljenimi izkunjami ve?al in bogatil. Bil je zelo prizadeven, sposoben , organiziran, dostikrat je prevzemal mentorstvo za prakti?no usposabljanje tudentov in jim posredoval tudi svoje znanje. Na kmetiji zaposlujejo e 7 delavcev.

Kmetija spada med mojstrske kmetije, kjer nudi tudentom kmetijstva dodatno prakti?no izobraevanje in usposabljanje.

Ne gre pa zanemariti tudi dejstva, da je sin tefan eden izmed najboljih ora?ev v Republiki Sloveniji, saj je e leta 2003, kot 20 letni fant , postal dravni prvak v oranju.

Proizvodna usmeritev kmetije je ivinorejsko poljedelska. Na kmetiji redijo letno okrog 800 mladih pitanih goved.

Kmetija prideluje polj?ine na ve? kot 340 ha zemlji?. V celoti zagotavlja lastno voluminozno krmo za ivino ( koruza, je?men, seno...), na ostalih povrinah pa prideluje son?nice, bu?e in penico ter zadnje ?ase tudi Sojo

13956907_558368671008747_168118214_n