Vzreja bikov temelji na dobri lastni tehnologiji pitanja, kar dokazuje tudi povprečni dnevni prirast, ki je od 1350 g-1600 g na dan. Za dosego takih prirastov pa imamo teleta z odličnim genetskim potencialom, ki jih izbiramo sami. Gre za mestnati tip goveda, ki jih zaradi pomanjkanja v Sloveniji uvažamo iz drugih evropskih držav. Kmetija trenutno redi 800 govejih pitancev. Da je tudi glavna zakonitost kakovostnega pitanja dosledno, strokovno in točno delo, je enako pomembno tudi preventivno in inovativno delo veterinarja.Tehnologija reje govedi temelji na prosti reji v boksih za pitanje, ter z tlačenim gnojem. V novem hlevu je sistem odgnojevanja na drsečem gnoju, ki ob pomoči transporterja gnoj transportira v direktno na gnojišče, od tam ga potem enostavno z nakladalcem naložijo na prikolice ali trosilec hlevskega gnoja, ter transportirajo do njive. Krmni obrok govejih pitancev sestavljajo sami. V obroku je več kot 60% kvalitetne voluminozne krme, zato je kvaliteta mesa neprecenljiva.

Na kmetiji so upoštevani vsi sanitarno higienski pogoji, objekti, v katerih redijo živali in ravnanje z živalmi pa so v skladu s Pravilnikom o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali.
Kmetija ima tudi uporabno dovoljenje za hleve, gnojnično jamo, gnojišče, senika, talnih silosov, silosov za žitarice ter ureditev okolice ter dovoznih poti.

Za krmljenje uporabljajo samohodno krmilno mešalno prikolico znamke Strautmann Double Verti mix 14.