Tehnologijo v poljedelskem sklopu predstavlja:

  • pridelava žit
  • pridelava koruze
  • pridelava krmnih rastlin.
  • pridelava energetskih oljnic
  • pridelava buč

Kmetija je vključena program KOP, kjer izvaja »poljedelske« ukrepe; integrirano poljedelstvo in ozelenitev njivskih površin. Pogoji in smernice, zapisane v programu KOP in opredelitve posameznih ukrepov so dobri pogoji, znotraj katerih kmetujejo na Cigutovi kmetiji.

Kmetija je vključena v integrirano poljedelstvo. Vsako leto so uspešno pridobili certifikat o skladnosti kmetovanja od kontrolne organizacije, kar je dokaz, da na kmetiji spoštujejo tehnološka navodila, ki so predpisana za integrirano poljedelstvo.

integrirani

Prav izpolnjevanje teh navodil je garancija za sonaraven način kmetovanja, kajti količina gnojil, predvsem dušika je omejena, gnojenje poteka na podlagi gnojilnih načrtov in dodatnih dušičnih testov, zahtevana je uporaba samo dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev ob doseženem pragu škodljivosti. Kmetija upošteva potrebe po bogatenju organske snovi v tleh, saj redno sejejo strniščne dosevke in metuljnice za podor. Pozitivni vplivi takega načina kmetovanja se kažejo v izboljšanju strukture tal in zmanjšanje zaskorjenosti površin, povečani kapaciteti tal za zadrževanje vode, izboljšanje kvalitete podtalnice pridelava kakovostne in varne hrane in potencialno zagotavljanje zdravja potrošnikov.

Kmetija ima izdelan gnojilni načrt z upoštevanjem analize tal in vnos hranil v tla, porabo sredstev za varstvo rastlin in upoštevanje priporočil na tem področju, upoštevanje pravil integrirane pridelave in izvajanje drugih ukrepov KOP (kmetijskego okoljskega programa, varčnost pri uporabi energije). Izvajanje dobre kmetijske prakse na področju gnojenja je pogojena s zadostnimi zmogljivostmi za skladiščenje gnoja in gnojevke.

Gnojila se uporabljajo v skladu s potrebami rastlin po hranilih. Kmetija ima izdelan gnojilni načrt z upoštevanjem analize tal in vnos hranil v tla, za dušik pa kmetija uporablja analizo rastlinam dostopnega dušika v tleh pred osnovnim gnojenjem oz. v začetnih razvojnih fazah pred dognojevanjem .Za preprečevanje izgub rastlinskih hranil kmetija zagotavlja pokrovnost obdelovalnih površin tudi izven rastnega obdobja. Razen jesenske setve žit , kmetija seje dosevke, na okrog 200 ha površin. ki izrabijo preostali dušik- zmanjšanje izpiranje nitratov v podtalnico.